Nástroje pro usnadnění přístupu

Skip to main content

Úřad

potřebuji si vyřídit

Rodné listy, Úmrtní listy, Oddací listy – Matriční agenda

Kontakt: Městys Moravská Nová Ves, nám. Republiky 207, Moravská Nová Ves, tel.: 519 342 202

Výkon matriční agendy pro správní obvod obcí Hrušky, Moravská Nová Ves a Týnec v přenesené působnosti vykonává Úřad městyse Moravské Nová Vsi.

 Vystavuje:

 • rodné listy a jejich kopie pokud je místem narození správní obvod
 • úmrtní listy a jejich kopie pokud je místem úmrtí správní obvod
 • oddací listy a jejich kopie, pokud je místem sňatku správní obvod

Ověření podpisu a kopie

Obecní úřad Hrušky provádí v rámci přenesené působnosti:

 • ověření pravosti podpisu (legalizace)
 • ověření shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace)

K ověření pravosti podpisu je potřeba:

 • listina, na níž má být podpis ověřen
 • průkaz totožnosti osoby, jejíž podpis bude ověřen

Poplatek činí 30 Kč za každý ověřený podpis.

Ověření se provádí v kanceláři obecního úřadu. K ověření podpisu se dostaví osoba, jejíž podpis má být ověřen, osobně, popř. je možno ze zdravotních nebo jiných závažných důvodů požádat pověřenou pracovnici o ověření na jiném vhodném místě, např. v domácnosti.

K ověření shody opisu nebo kopie s listinou je potřeba:

 • originál listiny z níž je proveden opis nebo kopie pro ověření shody
 • opis nebo kopie této listiny (kopii možno zhotovit na obecním úřadě)

Poplatek činí 20 Kč za každou i započatou stránku originálu.

Přidělení čísla popisného (evidenčního)

Pro přidělení čísla popisného nebo evidenčního žadatel doloží:

 • písemnou žádost   odkaz na formulář
 • kolaudační rozhodnutí předmětné stavby s vyznačením nabytí právní moci (kopie)
 • geometrický plán pro zaměření novostavby

Na základě těchto dokladů vydá obecní úřad Potvrzení o přidělení čísla popisného (evidenčního)

Řízení podle stavebního zákona

Kontakt: Městský úřad - Stavební úřad, nám. T.G.M. 3 Břeclav, tel. 519 311 111

Pro obec Hrušky zajišťuje výkon státní správy podle stavebního zákona na úseku územního řízení a stavebního řádu Stavební úřad Městského úřadu v Břeclavi.

V rozsahu své působnosti:

 • vede územní  řízení
 • vede stavební řízení
 • vede kolaudační řízení
 • vede řízení o přestupcích a správních deliktech
 • přijímá ohlášení drobných staveb a udržovacích prací

Výpis z rejstříku trestů

Podání žádosti o výpis z rejstříku trestů vyřizuje obecní úřad Hrušky v rámci Czech Pointu.

Vystavení potvrzení

Obecní úřad v Hruškách na základě zmocnění zákonů vydává tyto druhy potvrzení:

 1. Potvrzení o trvalém pobytu
  Potvrzení lze vydat z evidence jen té osobě, které se bezprostředně týká. Za vydání tohoto potvrzení se platí správní poplatek. Do potvrzení se mimo jiné uvádí jméno a příjmení osoby, které je potvrzení vydáno, a také pro jaký účel je potvrzení vydáváno.
 2. Potvrzení o zaplacení místního poplatku
  Vydáváme potvrzení o zaplacení místních poplatků, tj. zkráceně poplatku za odpady, poplatku ze psa a dalších.  Do potvrzení se uvádí účel pro který se potvrzení vydává.
 3. Potvrzení o přidělení čísla popisného
  viz přidělení čísla popisného (evidenčního)

Přihlášení k trvalému pobytu

Obecní úřad v Hruškách jakožto ohlašovna provádí přihlášení k trvalému pobytu v obci Hrušky. Přihlášení se provádí osobně. Pro přihlášení si s sebou přineste:

 • platný občanský průkaz
 • jste-li vlastníkem nemovitosti, do které se chcete přihlásit, doklad o jejím vlastnictví (výpis z Katastru nemovitostí)
 • pokud máte dům nebo byt pronajatý, pak doklad o oprávnění jej užívat (nájemní smlouva, dohoda o ubytování)
 • nejste-li vlastníkem nemovitosti, do které se chcete přihlásit, souhlas vlastníka nemovitosti s Vaším přihlášením k pobytu buď formou vlastníkova podpisu do evidenční karty na Obecním úřadě nebo jeho písemným úředně ověřeným souhlasem. Vlastník nemovitosti musí své vlastnictví doložit (výpis z Katastru nemovitostí) a případně také prokázat svoji totožnost
 • Kč 50,– na správní poplatek
 • rodná čísla, jména, příjmení a místa narození dětí, které se stěhují společně s Vámi.

Při přihlašování k trvalému pobytu požadujeme i zaplacení místních poplatků v poměrné výši.